4 hạng người không được xem là bạn

Này Gia chủ từ, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  1. người vật gì cũng lấy phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn;
  2. người chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn;
  3. người khéo nịnh hót phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn;
  4. người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta