5 đặc điểm nói chuyện hợp lý

(VIII) (198) Lời Nói

  1. – Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm?
  2. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm.

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XX. Phẩm Bà-La-Môn