5 lợi ích của ngủ đúng chánh niệm

(X) (210) Thất Niệm

– Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm?

  1. ngủ một cách khổ sở;
  2. thức dậy một cách khổ sở;
  3. thấy ác mộng;
  4. chư Thiên không phòng hộ;
  5. bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm?

  1. ngủ một các ngon lành;
  2. thức dậy một cách ngon lành;
  3. không thấy ác mộng;
  4. chư Thiên phòng hộ;
  5. bất tịnh không chảy ra.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – XXI. Phẩm Kimbila