7 phương pháp đoạn trừ khổ đau cốt lõi (Quan trọng)

” Này các Tỷ-kheo:

  1. Có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ
  2. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ
  3. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ
  4. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ
  5. Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ
  6. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ
  7. Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ.”

Xem chi tiết:

Kinh trung bộ – Tập I – 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)