Các hạng chúng sanh

11) Thế Tôn trong khi nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh

  1. ít nhiễm bụi đời,
  2. nhiều nhiễm bụi đời;
  3. có hạng lợi căn,
  4. độn căn;
  5. có hạng tánh thuận,
  6. tánh nghịch;
  7. có hạng dễ dạy,
  8. khó dạy;
  9. một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và
  10. sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm.

Xem chi tiết:

Kinh Tương Ưng – Tập I – Thiên Có Kệ – Chương VI – Tương Ưng Phạm Thiên – I. Phẩm Thứ Nhất