Các khái niệm nguyên nhân đau khổ do dục

“Chư Hiền, thế nào là vị ngọt các dục? Thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các sắc pháp, thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ, thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly?”

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 13. Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)