Các loại ác pháp

Ở đây, này chư Hiền,

 1. Tham là ác pháp,
 2. Sân cũng là ác pháp
 3. Phẫn nộ là ác pháp và
 4. Hiềm hận cũng là ác pháp,
 5. Giả dối là ác pháp và
 6. Não hại cũng là ác pháp,
 7. Tật đố là ác pháp và
 8. Xan lẫn cũng là ác pháp,
 9. Man trá là ác pháp và
 10. Phản bội cũng là ác pháp,
 11. Ngoan cố là ác pháp và
 12. Bồng bột nông nổi cũng là ác pháp,
 13. Mạn là ác pháp và
 14. Tăng thượng mạn cũng là ác pháp,
 15. Kiêu là ác pháp và
 16. Phóng dật cũng là ác pháp.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)