Các pháp môn không có thiên vị

Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo

  1. Được nghe như sau: “Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp”, vị ấy biết rõ tất cả pháp.
  2. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp.
  3. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy.
  4. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời;
  5. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn.
  6. Vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa”.

Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-Kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)