Các vị xuất gia chân chánh thường nghỉ ngồi qua đêm

Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ấy, ngồi như vậy. Tôn giả Pukkusati trải qua phần lớn đêm ấy cũng ngồi như vậy.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 140. Kinh Giới phân biệt (Dhàtuvibhanga sutta)