Cách nói nín đúng pháp

Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, này Nandaka, có hai việc cần phải làm: nói pháp hay giữ yên lặng của bậc Thánh.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương IX – Chín Pháp – I. Phẩm Chánh Giác