Chánh pháp thiết thực hiện tại được giảng

20. “- Chánh pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, một Chánh pháp

  1. thiết thực hiện tại,
  2. vượt ngoài thời gian,
  3. đến để mà thấy,
  4. luôn luôn hướng thiện,
  5. chỉ người có trí tự mình giác hiểu.

Một vị Giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị Ðạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập II – 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta)