Công đức lớn khi thực hành thân hành niệm (Quan trọng)

Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư Hiền giả! Thân hành niệm, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 119. Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) (Quan trọng)