Đệ tử Phật Gotama bệnh

  1. Khi được nói vậy Tôn giả Ananda nói với thanh niên Bà-la-môn ấy:

– Này thanh niên Bà-la-môn, nay không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc. Ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp nghi.

Xem chi tiết:

Kinh Trường Bộ – Tập I – 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta)