Lợi ích của đi kinh hành

(IX) (29) Kinh Hành

1. – Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm?

  1. Kham nhẫn được đường trường;
  2. Kham nhẫn được tinh cần;
  3. Ít bệnh tật;
  4. Đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm;
  5. Định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm lợi ích của kinh hành.

Xem chi tiết:

Kinh Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – III. Phẩm Năm Phần