Người chứng đắc sẽ không sợ hãi

Do Ta quán sát hai mục đích mà Ta sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)