Người ngu bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại

Và này các Hiền giả, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các Hiền giả, có kẻ vô văn phàm phu

 1. không đi đến các bậc Thánh,
 2. không thuần thục pháp các bậc Thánh,
 3. không tu tập pháp các bậc Thánh;
 4. không đi đến các bậc Chân nhân,
 5. không thuần thục pháp các bậc Chân nhân,
 6. không tu tập pháp các bậc Chân nhân;
 7. quán sắc là tự ngã,
 8. hay quán tự ngã là có sắc,
 9. hay quán sắc là trong tự ngã,
 10. hay quán tự ngã là trong sắc,
 11. hay vị ấy quán thọ là tự ngã,
 12. hay quán tự ngã là có thọ;
 13. hay quán thọ là trong tự ngã,
 14. hay quán tự ngã là trong thọ,
 15. hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngã,
 16. hay quán tự ngã là có tưởng,
 17. hay vị ấy quán tưởng là tự ngã,
 18. hay quán tự ngã là có tưởng,
 19. hay vị ấy quán hành là tự ngã,
 20. hay vị ấy quán tự ngã là có hành,
 21. hay vị ấy quán hành là trong tự ngã,
 22. hay vị ấy quán tự ngã là trong hành;
 23. hay vị ấy quán thức là tự ngã,
 24. hay quán tự ngã là có thức,
 25. hay quán thức là trong tự ngã,
 26. hay quán tự ngã là trong thức.

Như vậy, này các Hiền giả, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta)