Người ngu mới sợ hãi

Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo,

  1. Tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí (pandita).
  2. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.
  3. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.

 

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)