Phương pháp giảng: Hãy nghe và khéo tác ý kỹ, Ta sẽ giảng

— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý kỹ, Ta sẽ giảng.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 105. Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta)