Phương pháp học có hiệu quả cao

Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo

  1. nghe nhiều,
  2. gìn giữ điều đã nghe,
  3. tích tụ điều đã nghe.

Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh,

Những pháp ấy, được vị ấy:

  1. nghe nhiều và gìn giữ kỹ,
  2. được lập lại lớn tiếng,
  3. được ý tư duy,
  4. được tri kiến khéo quán sát;

Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên.

Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 32. Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta)