Phương pháp nhận biết đã chứng đắc

Này các Tỷ-kheo, lời nói của vi Tỷ-kheo ấy, không nên tán thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi: “Này Hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác chân chánh nói lên. Thế nào là bốn?

  1. Cái gì được thấy được nói lên như là được thấy.
  2. Cái gì được nghe được nói lên là được nghe.
  3. Cái gì được cảm giác được nói lên như là cảm giác.
  4. Cái gì được nhận thức được nói lên như là được nhận thức.

Bốn hình thức tuyên bố này, Này Hiền giả, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác chơn chánh nói lên.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 112. Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta)