Phương pháp tư duy về trung đạo khi tu tập

  1. Này các Tỷ-kheo, Ta nói thân hành có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa thân hành”.
  2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói khẩu hành cũng có hai loại:“Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa khẩu hành”.
  3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa ý hành”.
  4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói tâm sanh cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa tâm sanh”.
  5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói tưởng đắc cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa tưởng đắc”.
  6. Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa kiến đắc (ditthipatilabha)”.
  7. Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa ngã tánh đắc”.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-trung-bo-tap-iii-114-kinh-nen-hanh-tri-khong-nen-hanh-tri-sevitabba-asevitabba-sutta