Phương pháp tu tập các căn

Vị ấy tuệ tri như sau: “Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên nơi ta, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. Nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả”. Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại.

Tương tự tu tập dành cho 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập III – 152. Kinh Căn tu tập (Indriyabhàvanà sutta)