Sự khéo biết của Phật Gotama

Này các Tỷ-kheo, nay Ta khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết đối với tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng, cần phải nghe, cần phải tin nơi Ta, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 34. Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta)