Trí tuệ có ý nghĩa gì

— Này Hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa gì?

— Này Hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa là thắng tri (Abhinnattha), có nghĩa là liễu tri (Parinnattha), có nghĩa là đoạn tận (Pahanattha).

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 43. Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta)