Ý nghĩa của 6 phương

Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau:

  1. Phương Ðông cần được hiểu là cha mẹ.
  2. Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng.
  3. Phương Tây cần được hiểu là vợ con.
  4. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè.
  5. Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công.
  6. Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn.

Xem chi tiết:

https://buocdauhocphat.com/kinh-truong-bo-tap-ii-31-kinh-giao-tho-thi-ca-la-viet-sigalovada-sutta