10 điều thiện và 10 điều bất thiện

3 pháp bất thiện:

 1. Tham
 2. Sân
 3. Si

3 pháp thiện:

 1. Vô tham
 2. Vô sân
 3. Vô si

10 điều bất thiện:

 1. Sát sanh
 2. Lấy của không cho
 3. Tà hạnh trong các dục
 4. Vọng ngữ
 5. Nói hai lưỡi
 6. Nói ác khẩu
 7. Nói lời phù phiếm
 8. Xan tham
 9. Sân
 10. Tà kiến

10 điều thiện:

 

 1. Từ bỏ sát sanh
 2. Từ bỏ lấy của không cho
 3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục
 4. Từ bỏ vọng ngữ
 5. Từ bỏ nói hai lưỡi
 6. Từ bỏ nói ác khẩu
 7. Từ bỏ nói lời phù phiếm
 8. Không xan tham
 9. Không sân
 10. Chánh kiến

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)