Bát chánh đạo là con đường diệt trừ ác pháp (Quan trọng)

Ở đây, này chư Hiền,

 1. Tham là ác pháp, và
 2. Sân cũng là ác pháp,

Có một con đường Trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này chư Hiền con đường Trung đạo ấy là gì – (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Ðó là con đường Thánh tám ngành, tức là:

 1. Chánh tri kiến,
 2. Chánh tư duy,
 3. Chánh ngữ,
 4. Chánh nghiệp,
 5. Chánh mạng,
 6. Chánh tinh tấn,
 7. Chánh niệm,
 8. Chánh định.

Này chư Hiền, đó là con đường Trung đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Ở đây, này chư Hiền,

 1. Phẫn nộ là ác pháp và
 2. Hiềm hận cũng là ác pháp,
 3. Giả dối là ác pháp và
 4. Não hại cũng là ác pháp,
 5. Tật đố là ác pháp và
 6. Xan lẫn cũng là ác pháp,
 7. Man trá là ác pháp và
 8. Phản bội cũng là ác pháp,
 9. Ngoan cố là ác pháp và
 10. Bồng bột nông nổi cũng là ác pháp,
 11. Mạn là ác pháp và
 12. Tăng thượng mạn cũng là ác pháp,
 13. Kiêu là ác pháp và
 14. Phóng dật cũng là ác pháp.

Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Và này chư Hiền, con đường Trung đạo ấy là gì – (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Ðó là con đường Thánh tám ngành, tức là:

 1. Chánh tri kiến,
 2. Chánh tư duy,
 3. Chánh ngữ,
 4. Chánh nghiệp,
 5. Chánh mạng,
 6. Chánh tinh tấn,
 7. Chánh niệm,
 8. Chánh định.

Này chư Hiền, đó là con đường Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập I – 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)