Video – Audio về Đức Phật và liên quan đến PG

o   Video – Audio
v  https://www.youtube.com/watch?v=N_EKlDPSY1g Cuộc đời đức phật The Buddha 2010 HD Vietsub
v  https://www.youtube.com/watch?v=cnRTIGI7GZg Phim về Xá Lợi của Đức Phật
v  https://www.youtube.com/watch?v=zevW0oXG3BU  Cội nguồn của Phật Giáo -Thuyết minh – Ngược dòng thời gian
v  https://www.youtube.com/watch?v=yXfzg48Dw2c Bảy kỳ quan Phật giáo trên thế giới-phim tài liệu BBC-Thuyết minh:Anh Tuấn
v  https://www.youtube.com/watch?v=pfjhMQtf-6U  Khoa học nói gì về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca (bản đẹp)
v  https://www.youtube.com/watch?v=ASUTSzvsXBE Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca 1
v  https://www.youtube.com/watch?v=ah65qc2Jv90 Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca 2
vhttps://www.youtube.com/watch?v=NlLUPzMi0Rw  ANIMALS AND THE BUDDHA-Full Documentary – Several Documentaries
v https://www.youtube.com/watchv=B7CI3RhQdrs&list=PL3yCzZWY41Rat2jaeqLOGHaBJopxsBp9H    Bát Chánh Đạo- Con Đường Chuyển Hóa ( TT Thích Nhật Từ  )
v  https://www.youtube.com/watch?v=aorjoc8m96g   Dạy về nhân quả- trích “ Ấn Quang đại sư gia ngôn lục”
v  https://www.youtube.com/watch?v=TBjPz7ypQAY Giảng về việc kiêng giết, phóng sanh, ăn chay v.v… | Ấn Quang đại sư
v  https://www.youtube.com/watch?v=idnzSwdAzfw Nhân quả và số phận con người
v  https://www.youtube.com/watch?v=O87NdeQmJ0o Đức Phật đã dạy những gì – Hòa Thượng WALPOLA RAHULA
v  https://www.youtube.com/watch?v=INehZPfwUDQ Cải tạo vận mệnh
v  https://www.youtube.com/watch?v=Jnnojq3nIMk Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi – HT Thích Nhất Hạnh

v  https://www.youtube.com/watch?v=XvTQTfzoXk0 Nghiệp báo của việc sát sanh