Muốn xuất gia thọ đại giới phải sống 4 tháng biệt trú

Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia trong Pháp và Luật này, muốn thọ đại giới, người ấy phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn tháng, (nếu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo. Nhưng ở đây, Ta biết sự sai biệt về tâm tánh chúng sanh.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 73. Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta)