Người xuất gia cư xử với người khác phái như thế nào

  1. — Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào?

— Này Ananda, chớ có thấy chúng.

— Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào?

— Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng.

— Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải như thế nào?

— Này Ananda, phải an trú chánh niệm.

Xem chi tiết: Tụng phẩm V kinh Đại bát niết bàn

Kinh Trường Bộ – Tập I – 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)