Sự tiết độ trong ăn uống của người xuất gia

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ratthapala đang ăn cháo ngày hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha đến tại chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến liền nói với Tôn giả Ratthapala:

— Này con thân yêu Ratthapala, có phải con đang ăn cháo ngày hôm qua? Này con thân yêu Ratthapala, con phải vào nhà của con.

— Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi, những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Chúng tôi là những người không gia đình, thưa gia chủ ! Chúng tôi có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ, nhưng tại đấy, chúng tôi không nhận được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục.

— Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthapala.

— Thưa gia chủ, thôi vừa rồi ! Hôm nay tôi đã ăn xong.

— Vậy này con thân yêu Ratthapala, hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng cơm.

Xem chi tiết:

Kinh Trung Bộ – Tập II – 82. Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta)