Tóm tắt phương pháp tu giải thoát

Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: “Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ.

  1. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.
  2. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.
  3. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu”.

Xem chi tiết: Tụng phẩm I kinh Đại bát niết bàn

Kinh Trường Bộ – Tập I – 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta)